Najlepsze źródło wiedzy o Europie Wschodniej - podróże, biznes, kultura.
poniedziałek, 16 luty 2015 22:16

Formy prowadzenia działalności gospodarczej na Białorusi

Written by 
Rate this item
(0 votes)

 

Wśród różnych form prowadzenia działalności gospodarczej niektóre są warte szczególnej rekomendacji. Podpisując każdą umową, należy skonsultować się z miejscowym prawnikiem, ze względu na specyfikę miejscową prawa spółek. Może być tak, że np. dyrektor generalny biura może mieć więcej uprawnień w spółce niż właściciel i sąd przyzna rację właśnie temu dyrektorowi w szczególności przy próbie odwołania dyrektora, gdy procedura ta nie została uwzględniona w umowie spółki.

 

 

Spółka z udziałem zagranicznym

Spółki z udziałem zagranicznym występują najczęściej w formie joint venture, której kapitał zakładowy stanowią udziały inwestorów zagranicznych oraz białoruskich osób fizycznych i prawnych. Jest to osoba prawna, w której kapitale zakładowym wartość inwestycji zagranicznych wynosi równowartość 20 000 USD. Jej podstawowym celem jest uzyskanie zysków.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Podstawowym aktem prawnym (obok kodeksu cywilnego) regulującym powołanie sp. z o.o. jest ustawa o spółkach gospodarczych, a także dekret prezydencki o rejestracji i likwidacji spółek gospodarczych. W celu zawiązania spółki założyciele zawierają umowę założycielską oraz zatwierdzają statut spółki. Umowa jest dokumentem założycielskim.

Spółkę mogą zawiązać co najmniej dwie osoby. Maksymalna liczba wspólników to pięćdziesiąt osób. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki i ponoszą ryzyko w związku z działalnością spółki jedynie do wysokości wartości wniesionych udziałów. Udziałowcy, którzy nie w pełni pokryli udziały, odpowiadają w sposób solidarny proporcjonalnie do wysokości nie wniesionego wkładu.

Powołując spółkę, ważne jest, aby określić sposób wyznaczania i odwoływania organów wykonawczych oraz funkcjonowania komisji rewizyjnej. Ostatecznie warto ustalić, czy udziały mogą być dziedziczone.

Kapitał zakładowy spółki dzieli się na udziały o wysokościach określonych w dokumentach założycielskich. Wysokość udziałów nie musi być równa. Przepisy nie określają wysokości minimalnego kapitału zakładowego; definiują go wspólnicy.

Spółka akcyjna

Spółką akcyjną jest spółka, której kapitał zakładowy dzieli się na akcję o równej wartości nominalnej, a akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki i ponoszą ryzyko szkody w związku z działalnością spółki jedynie do wysokości wartości przysługujących im akcji.

Spółki akcyjne dzielą się na otwarte i zamknięte. W spółce otwartej akcjonariusze mogą rozporządzać akcjami bez zgody innych; w spółce zamkniętej zbycie akcji jest możliwe tylko za zgodą innych akcjonariuszy na rzecz określonych osób. Spółkę akcyjną mogą zawiązać co najmniej dwie osoby. Aby tego dokonać, założyciele zawierają umowę na piśmie o jej utworzeniu. Dokumentem założycielskim jest statut spółki. Wysokość minimalnego kapitału zakładowego spółki typu zamkniętego wynosi równowartość ok. 3692 PLN; wysokość minimalnego kapitału zakładowego spółki typu otwartego wynosi równowartość ok. 14 854 PLN.

Rejestracja osoby prawnej

Aktu zarejestrowania podmiotów gospodarczych z udziałem zagranicznym dokonuje komitet wykonawczy obwodu. (W Mińsku – Komitet Wykonawczy Miasta, czyli „Ispołkom”). Opłata rejestracyjna z tytułu rejestracji spółki wynosi na Białorusi ok. 178 PLN.

Przed złożeniem wniosku o rejestrację w organie rejestrowym wspólnicy powinni:

1)      uzgodnić z organem rejestrowym nazwę spółki (nie może powtarzać już istniejących nazw),

2)      zlokalizować siedzibę spółki (wynająć lokal),

3)       powziąć uchwałę o utworzeniu spółki,

4)       opracować statut,

5)       wnieść udziały w wysokości określonej prawem lub statutem.

Do wniosku o rejestrację należy załączyć następujące dokumenty:

1) dwa egzemplarze statutu oraz jego wersję elektroniczną,

2) dla wspólnika polskiego  wyciąg z rejestru sądowego lub kopia paszportu wraz z tłumaczeniem przysięgłym,

3) dowód dokonania opłaty skarbowej 
z tytułu rejestracji podmiotu. 

Statut spółki wymaga sporządzenia jego (tj. statutu) w zwykłej formie pisemnej. Wniosek o rejestrację spółki powinien być sporządzony według określonego wzoru oraz podpisany przez wszystkich założycieli lub ich pełnomocników. W przypadku gdyby założyciele (pełnomocnicy) nie złożyli swoich podpisów w obecności pracownika urzędu rejestrowego, musiałyby one być uwierzytelnione notarialnie. Pracownik urzędu rejestrowego, który przyjmuje dokumenty, powinien złożyć na statucie pieczątkę¸ która potwierdza fakt dokonania rejestracji. Data pieczęci na statucie stanowi datę dokonania rejestracji osoby prawnej.

Przedstawicielstwo i oddział

Przedstawicielstwo to jednostka, która mieści się poza terytorium państwa, w którym normalnie prowadzi ono swoją działalność gospodarczą. Zadaniem przedstawicielstwa jest reprezentowanie i chronienie interesów firmy oraz dokonywanie w jej imieniu czynności prawnych. Nie ma ono natomiast osobowości prawnej; działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez osobę reprezentowaną.

 Oddział jest zobowiązany do złożenia w Ministerstwie Spraw Zagranicznych wniosku o rejestrację. Ze względu na cenę założenia te formy działalności są szczególnie atrakcyjne dla polskich przedsiębiorców.

 Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

  • dokumenty założycielskie podmiotu zagranicznego,
  • wyciąg z rejestru sądowego podmiotu zagranicznego,
  • pełnomocnictwo dla kierownika przedstawicielstwa,
  • regulamin przedstawicielstwa,
  • pełnomocnictwo dla osoby fizycznej reprezentującej na Białorusi podmiot prawa zagranicznego w zakresie otwarcia przedstawicielstwa,
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości ok. 2317 PLN.

 Ustawowy termin rejestracji przedstawicielstwa wynosi dziesięć dni od dnia złożenia dokumentów. Zaświadczenie stanowi podstawę do uzyskania wiz dla obcokrajowców, uzyskania pozwolenia na pracę, założenia rachunków bankowych, tymczasowego wwozu mienia niezbędnego do funkcjonowania przedstawicielstwa, rejestracji samochodów.

Read 76316 times Last modified on sobota, 21 luty 2015 14:58