Najlepsze źródło wiedzy o Europie Wschodniej - podróże, biznes, kultura.

25 lat niepodległości Uzbekistanu: osiągnięcia i perspektywy

Opublikowano w Polityka

 

Okres 25-lecia niepodległości jest nowym rozdziałem w rozwoju suwerennego kraju.
Wydaje się, że Uzbekistan, pomimo wielu trudności wewnętrznych i zewnętrznych osiągnął sukces zarówno w sferze społeczno-politycznej, jak i gospodarczej. Powstanie republiki znacząco odmieniło terytorium: utworzono nowe przedsiębiorstwa, powstały zdumiewające budynki, odbudowano i postawiono drogi odpowiadające standardom światowym. Oprócz tradycyjnie rozwijanych gałęzi przemysłowych rozpoczęto innowację w dziedzinach high-tech, które są o tyle istotne, że tworzą wysoką wartość dodaną.  Z powyższego względu zalicza się Uzbekistan do najszybciej rozwijających się krajów na świecie.
 W rozwoju pomagają Uzbekistanowi kopaliny – kraj ten posiada znaczące rezerwy złota, uranu, miedzi, srebra, ołowiu, cynku, wolframu oraz rzadkich metali, posiada też złoża gazu ziemnego i węgla.

Dobre wykorzystanie powyższych kopalin sprawia, że odnotowuje stały znaczący wzrost PKB, w ostatnich latach ponad 8% rocznie, co świadczy o skuteczności i rzeczywistym wpływie cały czas trwających reform gospodarczych.
Wzrost gospodarczy został spożytkowany na tworzenie kompleksów przemysłowych oraz wprowadzanie innowacyjnych technologii, które zapewniają wzrost potencjału eksportowego i przyczyniają się do rozwoju innych dziedzin gospodarki narodowej. Jednocześnie dobre wyniki gospodarcze pozwalają Uzbekistanowi na dalsze przeprowadzenie reformy polityki społecznej.

Niezależne badania potwierdzają dobre rezultaty. Według rankingu Światowego Forum Ekonomicznego Uzbekistan wszedł do piątki krajów o najszybciej rozwijającej się gospodarce na świecie. Równolegle Uzbekistan stał się jednym z 14 krajów, które otrzymały nagrody za zrealizowanie milenijnych celów rozwoju. Nagrody te są przyznawane państwom członkowskim przez Organizację Bezpieczeństwa Żywnościowego, Wyżywienia i Rolnictwa ONZ (FAO).

Gospodarka kraju również przyciąga zagranicznych inwestorów i menedżerów, starając się tworzyć korzystne warunki do ich aktywnego udziału w zarządzaniu korporacyjnym, modernizacji maszyn produkcyjnych, organizacji produkcji wysokiej jakości, konkurencyjności produktów i ich promocji na rynkach zagranicznych. Obecność państwa w gospodarce została radykalnie zmniejszona ze względu na zmniejszenie aktywów i udziałów Skarbu Państwa w spółkach akcyjnych.

Do najważniejszych priorytetów w niedalekiej przyszłości należy kontynuowanie reform strukturalnych i dywersyfikacja gospodarki, aby stale osiągać wysokie tempo wzrostu, usunięcie wszelkich barier i przeszkód w rozwoju prywatnej własności i prywatnej przedsiębiorczości, dalsze przyciąganie inwestycji w gospodarce.
Konieczne jest dalsze zwiększanie współpracy z przedsiębiorcami zagranicznymi przez polepszenie warunków funkcjonowania  i zwiększenie możliwości.

Wraz z postępem gospodarczym republiki konsekwentnie  poprawiano sferę polityczną. Konstytucja Uzbekistanu jasno określiła podstawowe zasady demokratyzacji życia politycznego. Powstał system wielopartyjny, który stale rozwija się w republice, która przeprowadza bezpośrednie, demokratyczne wybory, w kraju panuje wolność słowa.  Społeczność międzynarodowa docenia te wyniki.

Pochodną poprawy sfery politycznej jest tworzenie się społeczeństwa obywatelskiego. Dowodem na to jest fakt, że dwadzieścia lat temu, funkcjonowało około 100 organizacji pozarządowych, a dziś ich liczba przekracza 7000. Działają one w dziedzinach społecznych, edukacyjnych i humanitarnych. Państwo stara się realizować i ciągle wdrażać zasadę "od silnego państwa do silnego społeczeństwa obywatelskiego", która została ogłoszona przez prezydenta Uzbekistanu Islama Karimowa.

Islam Karimov- Prezydent Republiki Uzbekistanu
Islam Karimov- Prezydent Republiki Uzbekistanu

Najważniejszym priorytetem jest dalsze zwiększenie wolności wypowiedzi i informacji, praw człowieka i wolności, dalsza poprawa systemu sądowego, oraz rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego.

Uzbekistan na lata 2016- 2018 przyjął program zatrudnienia i ochrony socjalnej pracowników w rolnictwie. Zapewniło ku temu środki, aby coraz to lepiej wdrażać konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy w sprawie wykorzystywania dzieci i pracy przymusowej.

Kraj wdrożył wymagane reformy, w szczególności w dziedzinie reformy rolnej, z powodzeniem rozwija współpracę międzynarodową, w tym instytucje finansowe, oraz uzbeckie organizacje pozarządowe.

Grupy monitorujące potwierdziły, że uzbecki rząd podjął należyte środki do przeprowadzenia kampanii uniemożliwiającej wykorzystanie z przymusowej pracy podczas zbioru bawełny.

Należy oczekiwać, że w najbliższych latach poprawione zostaną krajowe ramy prawne regulujące stosunki prawa pracy oraz zostaną zrealizowane kolejne działania systemowe mające na celu poprawę efektywności i zwiększenie poziomu mechanizacji w rolnictwie. W zakresie prawa planowane jest polepszenie mechanizmów i warunków pracy przy pracach sezonowych w rolnictwie.

Jednym z największych osiągnięć Uzbekistanu jest zapewnienie międzykulturowego i międzyreligijnej harmonii w społeczeństwie. W kraju, w atmosferze wzajemnego szacunku i przyjaźni żyją przedstawiciele ponad 130 narodowości i grup etnicznych oraz aż 16 wyznań religijnych. Jest to o tyle istotne, że obecnie w różnych częściach świata rośnie nietolerancja międzykulturowa i nienawiść etniczna. Pozytywne doświadczenia z Uzbekistanu mogą służyć jako dobry przykład dla wielu krajów.

Spokojny i postępowy rozwój poszczególnych państw Azji Centralnej ma szczególne znaczenie dla przyszłości całego regionu. Uzbekistan, w którym panuje pokój i rozwój instytucji państwowych i cywilnych, zwiększa dobrobyt ludności.

c.d.n.

Tags: Azja Centralna Uzbekistan Islam Karimov